III SA/Lu 302/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2697626

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 10 lipca 2019 r. III SA/Lu 302/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. na decyzję Uczelnianej Studenckiej Komisji Socjalnej Uniwersytetu M. C.-S. z dnia (...) kwietnia 2019 r., nr (...) w przedmiocie stypendium rektora dla najlepszych studentów postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 14 maja 2019 r. M. P. (dalej jako "skarżący") wniósł skargę na decyzję Uczelnianej Studenckiej Komisji Socjalnej Uniwersytetu M. C.-S. z dnia (...) kwietnia 2019 r. w przedmiocie stypendium rektora dla najlepszych studentów. Z akt sprawy wynika, że zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 12 kwietnia 2019 r.

W odpowiedzi na skargę Uczelniana Studencka Komisja Socjalna Uniwersytetu M. C.-S. wniosła o odrzucenie skargi jako wniesionej po terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z powodu niezachowania ustawowego terminu do jej wniesienia.

W świetle art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a.") skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a.

Jak wynika z akt administracyjnych zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 12 kwietnia 2019 r. Termin do wniesienia skargi upływał w dniu 12 maja 2019 r. (niedziela), a jako, że jest to dzień wolny od pracy, to ostatni dzień terminu - zgodnie z art. 83 § 2 p.p.s.a. - przypadł na dzień 13 maja 2019 r. (poniedziałek). Skarga w niniejszej sprawie została osobiście złożona przez skarżącego w dniu 14 maja 2019 r. w siedzibie organu. Z oświadczenia skarżącego zawartego w piśmie z dnia 1 lipca 2019 r. również wynika, że wniósł skargę w dniu 14 maja 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2019 r. została złożona po upływie ustawowo określonego terminu. Wniesienie skargi po upływie terminu skutkuje koniecznością jej odrzucenia na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., sąd skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.