Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 17 stycznia 2008 r.
III SA/Lu 3/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Zalewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H.M. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia (...) marca 1999 r., nr (...) w przedmiocie wymiaru cła na skutek skargi H.M. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie dnia (...) października 2000 r., sygn. akt (...) postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia (...) października 2000 r. (sygn. akt (...)) Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie oddalił skargę H.M. na Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia (...) marca 1999 r., nr (...).

Jak wynika z akt sprawy H.M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę o wznowienie postępowania sądowego w dniu (...) grudnia 2007 r. (data stempla pocztowego na przesyłce nadanej w polskim urzędzie pocztowym).

W skardze podniósł, że powyższy wyrok został oparty na sfałszowanych dokumentach przedstawionych przez służby celne. Dodał, że podważa to autorytet wymiaru sprawiedliwości prowadząc do degradacji struktury państwa zarówno pod względem etycznym, jak i moralnym. Powyższe stanowiło podstawę wznowienia postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Z treści skargi wynika, że jej podstawę upatruje wnioskodawca H.M. w przepisie art. 273 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), bowiem podnosi on, że wyrok w sprawie sygn. akt (...) oparty został na dokumentach sfałszowanych przedstawionych przez służby celne.

Z dołączonych akt sprawy (...) wynika, że wyrok w tej sprawie został wydany w dniu (...) października 2000 r.

Stosownie do przepisu art. 280 § 1 powołanej ustawy sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia.

Termin do złożenia skargi o wznowienie postępowania określony został w przepisie art. 277 ww. ustawy. Jednocześnie przepis art. 278 ww. ustawy stanowi, że po upływie lat pięciu od uprawomocnienie się orzeczenia nie można żądać wznowienia, z wyjątkiem przypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana

Jest to sytuacja określona w przepisie art. 271 pkt 1 ww. ustawy, a takiej podstawy wznowienia wnioskujący nie wskazał.

Wobec tego, że skarga w sprawie niniejszej oparta została na przepisie art. 273 § 1 pkt 1 ww. ustawy i złożona została po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia, podlegała ona odrzuceniu podstawie przepisu art. 280 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.