Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 4 listopada 2008 r.
III SA/Lu 296/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Marcinowski (sprawozdawca).

Sędziowie WSA: Jerzy Drwal, Jadwiga Pastusiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2008 r. na rozprawie sprawy ze skargi M.L. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lipca 2008 r. Nr (...) w przedmiocie: odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie przyznania stypendium szkolnego postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 22 października 2008 r. M. Ł. cofnęła skargę.

Sąd nie dopatrzył się, aby w przedmiotowej sprawie zachodziły przesłanki skutkujące uznaniem cofnięcia skargi za niedopuszczalne.

Z tych względów, na podstawie art. 161 pkt 1 w związku z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) należało orzec jak w postanowieniu.