Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2078679

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 16 maja 2016 r.
III SA/Lu 280/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Tchórzewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) stycznia 2016 r. nr (...) w przedmiocie sprawdzenia kwalifikacji do kierowania pojazdami postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w treści postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 11 maja 2016 r. i uzasadnienia tego postanowienia w ten sposób, że w miejsce słów "Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L." wpisać prawidłowo "Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. ".

Uzasadnienie faktyczne

G. P. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) stycznia 2016 r. w przedmiocie sprawdzenia kwalifikacji do kierowania pojazdami.

Postanowieniem z dnia 11 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił skargę G. P.

W treści postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 11 maja 2016 r. oraz w uzasadnieniu tego postanowienia oczywiście omyłkowo wskazano jako organ, który wydał zaskarżoną decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L., zamiast Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C.

W związku z tym i na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) w związku z art. 166 tej ustawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie postanowił o sprostowaniu powyższej oczywistej omyłki.

Z tych względów i na podstawie powołanych przepisów Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.