Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802658

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 14 listopada 2017 r.
III SA/Lu 267/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kowalczyk.

Sędziowie WSA: Robert Hałabis (spr.), Asesor sądowy Jerzy Parchomiuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 14 listopada 2017 r. sprawy ze skargi L. D. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) czerwca 2017 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego

I. oddala skargę,

II. przyznaje kuratorowi radcy prawnemu E. C.-O. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie kwotę (...) złotych tytułem wynagrodzenia kuratora za udział w postępowaniu sądowym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.