Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 28 października 2008 r.
III SA/Lu 266/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 28 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.C., k.h. i D.G. na uchwałę Rady Gminy nr (...) z dnia (...) lutego 2008 r. w przedmiocie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wspólnie wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na uchwałę Rady Gminy z dnia (...) lutego 2008 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Stosownym zarządzeniem skarżący zostali wezwani do uiszczenia wpisu solidarnie w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwania zostały im doręczone w sposób prawidłowy - wobec R.C. i D.G. w dniu (...) lipca 2008 r., zaś wobec k.h. w dniu (...)sierpnia 2008 r.

Żaden ze skarżących nie uiścił wpisu w zakreślonym terminie. Wpis został uiszczony dopiero w dniu 27 sierpnia 2008 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania czynności, jednak wniosek ten został oddalony prawomocnym postanowieniem z dnia 23 września 2008 r., zatem uiszczenie wpisu po terminie nie wywołało żadnych skutków.

Zgodnie z art. 220 § 1 i 3 ustawy Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec bezskutecznego upływu terminu do opłacenia wpisu od skargi w niniejszej sprawie, na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy, Sąd orzekł jak w postanowieniu.