Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2078673

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 8 czerwca 2016 r.
III SA/Lu 254/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Drwal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. S. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2014 - w zakresie zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2016 r. sygn. akt III SA/Lu 254/16 postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 24 marca 2016 r. referendarz sądowy pozostawił wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

Skarżący wniósł sprzeciw od ww. zarządzenia.

Po rozpoznaniu sprzeciwu postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie utrzymał w mocy zaskarżone zarządzenie z dnia 24 marca 2016 r.

Pismem z dnia 18 maja 2016 r. skarżący wniósł zażalenie na powyższe postanowienie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.; dalej jako: p.p.s.a.) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658), które zmieniły zasady rozpoznawania sprzeciwu.

W myśl art. 260 § 1 p.p.s.a. w brzmieniu mającym zastosowanie do niniejszej sprawy, rozpoznając sprzeciw od postanowienia referendarza sądowego o odmowie przyznania prawa pomocy, sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone postanowienie referendarza sądowego zmienia albo utrzymuje w mocy. W sprawach, o których mowa w § 1, wniesienie sprzeciwu od zarządzenia lub postanowienia referendarza sądowego wstrzymuje jego wykonalność. Sąd orzeka jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu (art. 260 § 2 p.p.s.a.).

Skoro z art. 260 § 2 p.p.s.a. wynika, że wojewódzki sąd administracyjny rozpoznając sprzeciw od postanowienia referendarza orzeka jako sąd drugiej instancji, oczywistym jest, że na postanowienie sądu nie służy już zażalenie. Postanowienie zakończyło postępowanie w sprawie z wniosku o przyznanie prawa pomocy.

W tej sytuacji zażalenie skarżącego należy uznać za niedopuszczalne i jako takie odrzucić na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

W związku z powyższym Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.