Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2078672

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
III SA/Lu 254/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Drwal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu P. S. na zarządzenie Referendarza Sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 24 marca 2016 r. sygn. akt III SA/Lu 254/16 o pozostawieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania w sprawie ze skargi P. S. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2014 postanawia: utrzymać w mocy zaskarżone zarządzenie.

Uzasadnienie faktyczne

Referendarz Sądowy zarządzeniem z dnia 24 marca 2016 r. sygn. akt III SA/Lu 254/16 pozostawił wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania w sprawie ze skargi P. S. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2014.

Wyjaśniając motywy podjętego rozstrzygnięcia referendarz wskazał, że w złożonej skardze pełnomocnik skarżącego zwrócił się m.in. z wnioskiem o zwolnienie skarżącego od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. W związku z powyższym w dniu 3 marca 2016 r. wezwano pełnomocnika strony do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie skarżącemu prawa pomocy poprzez złożenie wniosku na obowiązującym druku urzędowego formularza, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania. Równocześnie z wezwaniem przesłano obowiązujący druk urzędowego formularza oznaczony symbolem PPF. Wezwanie to zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego w sposób prawem przewidziany w dniu 10 marca 2016 r. (potwierdzenie odbioru, k-26 akt sąd.). W odpowiedzi na powyższe wezwanie pełnomocnik skarżącego nadesłał wniosek o przyznanie skarżącemu prawa pomocy na nieaktualnym druku urzędowego formularza. W ocenie referendarza takie działanie nie wypełniło obowiązku wynikającego z art. 252 § 2 p.p.s.a. i należało pozostawić wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

Skarżący wniósł sprzeciw na ww. postanowienie zarzucając błędne ustalenie, jakoby oświadczenie o stanie majątkowym sporządzone zostało na nieprawidłowym urzędowym druku. Zdaniem pełnomocnika zmiana wizualnej formy wniosku PPF nie powinna wpływać na ocenę poprawności formularza.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Sprzeciw nie jest zasadny.

Na wstępie należy zaznaczyć, że postępowanie sądowoadministracyjne zostało w niniejszej sprawie wszczęte w dniu 13 stycznia 2016 r., a więc po wejściu w życie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658), dalej jako "p.p.s.a.", które weszły w życie z dniem 15 sierpnia 2015 r.

Stosownie do art. 260 p.p.s.a. rozpoznając sprzeciw od zarządzenia i postanowień, o których mowa w art. 258 § 2 pkt 6 - 8, sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone zarządzenie lub postanowienie referendarza sądowego zmienia albo utrzymuje w mocy (§ 1). W sprawach, o których mowa w § 1, wniesienie sprzeciwu od zarządzenia lub postanowienia referendarza sądowego wstrzymuje jego wykonalność. Sąd orzeka jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu (§ 2). Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym (§ 3).

Wniosek o przyznanie prawa pomocy powinien być złożony na obowiązującym druku urzędowego formularza (art. 252 § 2 p.p.s.a.). Obowiązujący wzór wniosku PPF określony został w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1257), dalej jako rozporządzenie. Jeżeli natomiast strona złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy bez zachowania przepisanej formy, przesyła się stronie formularz właściwy formularz PPF w celu jego wypełnienia (§ 2 ust. 3 rozporządzenia). Jak wynika z akt sprawy pełnomocnik skarżącego zawarł w skardze w wniosek o zwolnienie skarżącego od kosztów sądowych, a więc z pominięciem formy urzędowego formularza. Wezwaniem z dnia 3 marca 2015 r. zobowiązano pełnomocnika skarżącego do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy przez złożenie wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu PPF w załączeniu przesyłając obowiązujący formularz PPF. Pełnomocnik skarżącego złożył wniosek na nieobowiązującym druku urzędowego formularza. Referendarz słusznie uznał, że strona nie uzupełniła braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakreślonym terminie, co na podstawie art. 257 p.p.s.a. musiało skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Z powyższych względów sąd na podstawie art. 260 p.p.s.a. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.