Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001811

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 26 czerwca 2018 r.
III SA/Lu 232/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Tchórzewska.

Sędziowie WSA: Jerzy Drwal (spr.), Robert Hałabis.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 26 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi K. W. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia (...) marca 2018 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.