Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2078664

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
III SA/Lu 232/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Marcin Małek po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Inne z dnia (...) grudnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu dofinansowania postanawia zwolnić J. S. z obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 2.888 zł skarżący zwrócił się o zwolnienie go z obowiązku uiszczania kosztów sądowych z uwagi na trudną sytuację materialną.

Z uzasadnienia wniosku oraz dołączonych dokumentów wynika, że skarżący (ur. (...) r.) wskutek upadku firmy nie posiada obecnie żadnych dochodów i nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna bez prawa do jakiegokolwiek świadczenia. Cały majątek osobisty oraz zlikwidowanej firmy został zajęty lub już sprzedany przez komornika. Z tego powodu zastał wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Łączna kwota zobowiązań jakie posiada wynosi (...) zł. Środki na utrzymanie otrzymuje od brata, który dodatkowo ponosi opłaty za gaz, energię elektryczną oraz podatek od nieruchomości.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Rozpocząć należy od wskazania, że dyspozycja art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a.) konstytuuje zasadę odpłatności postępowania sądowoadministracyjnego. Wyłączenie tej reguły w zakresie częściowym m.in. w formie wnioskowanego przez stronę zwolnienia od kosztów sądowych może nastąpić wobec osoby fizycznej, która wykaże że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.) bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i najbliższych.

Przez wskazany uszczerbek utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny należy natomiast rozumieć zachwianie sytuacji materialnej i bytowej strony skarżącej w taki sposób, iż nie jest ona w stanie zapewnić sobie minimum warunków socjalnych (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 2005 r., sygn. akt II FZ 137/05, niepubl.).

Dokonana w tym kontekście analiza stanu rodzinnego i majątkowego wnioskodawcy doprowadziła do konkluzji, że okoliczności sprawy uzasadniają uwzględnienie zgłoszonego żądania.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że w sytuacji, gdy wnioskodawca nie posiada żadnego własnego dochodu, pozostając na wyłącznym utrzymania rodziny za obiektywnie niemożliwe uznać należy zabezpieczenie środków pieniężnych, które mogłyby być przeznaczone na pokrycie jakichkolwiek kosztów sądowych. Ponadto wzięto pod uwagę, iż strona nie dysponuje ani nieruchomościami, ani przedmiotami wartościowymi, które mogłaby spieniężyć.

W konsekwencji, w warunkach niniejszej sprawy stwierdzić należało, że skarżący nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie ponieść kosztów sądowych w jakimkolwiek zakresie.

W tym stanie rzeczy, orzeczono jak w postanowieniu na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.