Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1661648

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 1 kwietnia 2015 r.
III SA/Lu 220/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Drwal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. P. R. w przedmiocie skargi na działanie organu postanawia:

I.

stwierdzić swoją niewłaściwość;

II.

przekazać sprawę według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.

Uzasadnienie faktyczne

H. P. R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w L. skargę na działanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Stosownie do treści art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej p.p.s.a.), do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

W niniejszej sprawie skarga na działanie organu została wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w L., zamiast do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. na którego obszarze właściwości ma siedzibę Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (W.), której działalność została zaskarżona.

Zgodnie z art. 59 § 1 p.p.s.a., jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdza swoją niewłaściwość zobowiązany jest przekazać sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

Uwzględniając powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w L. na podstawie art. 59 § 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.