Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1928338

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 4 listopada 2015 r.
III SA/Lu 206/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Marcinowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. na decyzję Inne z dnia (...) stycznia 2015 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

A. P. wniosła skargę sądową na decyzję Inne z dnia (...) stycznia 2015 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów.

Następnie pismem z dnia 8 października 2015 r. A. P. cofnęła powyższą skargę, wyjaśniając, że została wniesiona na skutek nieporozumienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

W ocenie sądu cofnięcie skargi w niniejszej sprawie jest dopuszczalne, bowiem nie zachodzą negatywne przesłanki dopuszczalności cofnięcia skargi określone w powołanym wyżej przepisie.

Mając powyższe na względzie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.