Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2078646

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 8 czerwca 2016 r.
III SA/Lu 1821/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - Anna Puton-Mazurkiewicz po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi D. P. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek postanawia: umorzyć postępowanie z wniosku D. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W złożonej skardze skarżący zwrócił się m.in. o przyznanie mu prawa pomocy nie wskazując bliżej zakresu żądania. W nadesłanym na wezwanie referendarza sądowego urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący zaznaczył, że domaga się zwolnienia od kosztów sądowych.

Referendarz sądowy stwierdził, co następuje:

W sprawie niniejszej strona wniosła skargę na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek. Zgodnie z art. 239 § 1 pkt 1 lit. e ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych strona wnosząca skargę na działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Sprawa, w której skarżący wniósł skargę, mieści się w kategorii spraw wymienionych w powołanym przepisie, w związku z czym strona jest w tej sprawie zwolniona z mocy ustawy z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Nie ma zatem podstaw do wydania orzeczenia w przedmiocie przyznania (bądź odmowy) prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, ponieważ w niniejszej sprawie skarżącemu przysługuje zwolnienie ustawowe z obowiązku ich ponoszenia.

Zgodnie z art. 249a p.p.s.a., jeżeli strona cofnie wniosek lub rozpoznanie wniosku stało się zbędne, postępowanie w zakresie prawa pomocy umarza się. W ocenie referendarza postępowanie o przyznanie skarżącemu prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych stało się zbędne, ponieważ w przedmiotowej sprawie skarżącemu przysługuje zwolnienie z mocy ustawy z obowiązku ich ponoszenia.

Mając powyższe na uwadze oraz na podstawie art. 249a w związku z art. 258 § 2 pkt 7 i art. 239 § 1 pkt 1 lit. e p.p.s.a., orzeczono jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.