III SA/Lu 170/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2445337

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 20 września 2017 r. III SA/Lu 170/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Zalewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 20 września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Miasta R. na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa (...) z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie dofinansowania projektu postanawia:

I.

pozostawić skargę bez rozpoznania;

II.

zwrócić Miastu R. ze środków Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - kwotę 200 (dwustu) złotych uiszczoną z tytułu wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Miasto R. wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa (...) z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie dofinansowania projektu.

W wykonaniu zarządzenia z dnia 28 kwietnia 2017 r. skarżący został wezwany do złożenia w dwóch egzemplarzach, trwale złączonej, ponumerowanej i kompletnej dokumentacji, o której mowa w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.), dalej jako "u.z.r.p.", w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpoznania.

Wezwanie zostało odebrane przez pełnomocnika skarżącego w dniu 8 maja 2017 r., zatem siedmiodniowy termin do usunięcia braków skargi upływał z dniem 15 maja 2017 r.

W dniu 17 maja 2017 r. skarżący nadesłał dokumentację sprawy wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do usunięcia braków skargi.

Postanowieniem z dnia 24 maja 2017 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odmówił przywrócenia terminu do uzupełnienia braków skargi, zaś postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2017 r., sygn. akt II GZ 599/17, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie na postanowienie sądu I instancji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

W myśl art. 61 ust. 1 u.z.r.p. w przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, w tym w przypadku, o którym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 1, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.), dalej jako "p.p.s.a.". Skarga jest wnoszona przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego (ust. 2). Kompletna dokumentacja, o której mowa w ust. 2, obejmuje: 1) wniosek o dofinansowanie projektu, 2) informację o wynikach oceny projektu, o której mowa w art. 46 ust. 3, 3) wniesiony protest, 4) informację, o której mowa w art. 58 ust. 1 albo ust. 4 pkt 2, art. 59 albo art. 66 ust. 2 pkt 1 - wraz z ewentualnymi załącznikami (ust. 3). Kompletna dokumentacja jest wnoszona przez wnioskodawcę w oryginale lub w postaci uwierzytelnionej kopii (ust. 4).

Stosownie do art. 61 ust. 6 u.z.p.r., wniesienie skargi bez kompletnej dokumentacji, powoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia, z zastrzeżeniem ust. 7. Zgodnie zaś z art. 61 ust. 7 u.z.r.p., w przypadku wniesienia skargi bez kompletnej dokumentacji lub bez uiszczenia wpisu stałego sąd wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji lub uiszczenia wpisu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.

W rozpoznawanej sprawie skarżąca została wezwana do złożenia w dwóch egzemplarzach, trwale złączonej, ponumerowanej i kompletnej dokumentacji, o której mowa w art. 61 ust. 3 u.z.r.p., w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpoznania. Jak wskazał NSA w postanowieniu z dnia 10 sierpnia 2017 r., sygn. akt II GZ 599/17, obowiązkiem profesjonalnego pełnomocnika, składającego skargę do sądu było takie przedłożenie skargi wraz z jej załącznikami, które pospinane i poukładane, jak również ponumerowane będą gotowe do bezpośredniej pracy nad sprawą. Merytoryczna praca nad oceną legalności zaskarżonego aktu wymaga, aby sąd dysponował kompletną dokumentacją, która podlega ocenie procedury odwoławczej.

Przesyłka zawierająca wezwanie została doręczona pełnomocnikowi skarżącego w dniu 8 maja 2017 r. zatem siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków upływał z dniem 15 maja 2017 r. Skarżący nie uzupełnił braków skargi w wyznaczonym terminie. Dokumentację sprawy nadesłał do sądu dopiero w dniu 17 maja 2017 r., a więc dwa dni po upływie terminu.

Tym samym należało uznać, że braki skargi nie zostały przez skarżącego uzupełnione.

W tej sytuacji należało pozostawić skargę bez rozpatrzenia, na podstawie art. 61 ust. 7 u.z.r.p.

O zwrocie z urzędu uiszczonego wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z art. 64 u.z.r.p.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.