Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1402245

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 27 listopada 2013 r.
III SA/Lu 156/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Drwal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. D. na postanowienie Dyrektora L. Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w E. z dnia (...) 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego rok 2009 postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

J. D. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na postanowienie Dyrektora L. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) 2012 r., Nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego.

Postanowieniem z dnia (...) 2013 r., sygn. akt III SA/Lu 156/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił skargę J. D., ponieważ została wniesiona z uchybieniem terminu, o którym mowa w art. 53 § 1 p.p.s.a. Sąd wyjaśnił, że skarżący zaskarżone postanowienie odebrał osobiście 17 grudnia 2012 r. i nadał skargę 18 stycznia 2013 r. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął natomiast w dniu 16 stycznia 2013 r.

Postanowieniem z dnia 22 maja 2013 r. sygn. akt III SA/Lu 156/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do złożenia skargi.

Na powyższe postanowienie wpłynęło do Sądu zażalenie skarżącego z dnia 18 czerwca 2013 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 21 października 2013 r., na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., skarżącego wezwano do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Wezwanie do uiszczenia wpisu doręczono skarżącemu w dniu 8 listopada 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zażalenie podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i § 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Zgodnie z § 3 cytowanego przepisu zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie ostatnim dniem siedmiodniowego terminu dla uiszczenia wpisu sądowego przez skarżącego był dzień 15 listopada 2013 r. (piątek) i jak wynika z akt sprawy opłata nie została uiszczona.

Skarżący był prawidłowo pouczony o skutkach nieuiszczenia wpisu.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił zażalenie na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.