Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2043516

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 25 listopada 2015 r.
III SA/Lu 1348/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Drwal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Z. B. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego.

Zarządzeniem z dnia 14 października 2015 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie 3 odpisów skargi - w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi zostało doręczone skarżącemu w dniu 21 października 2015 r. Oznacza to, że 7-dniowy termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął w dniu 28 października 2015 r. Skarżący nie uzupełnił braków formalnych w zakreślonym terminie.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.