III SA/Lu 133/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2492605

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 23 maja 2018 r. III SA/Lu 133/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. T. na akt Starosty R. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności. Sąd, po wniesieniu skargi, może uznać, że uchybienie tego terminu nastąpiło bez winy skarżącego i rozpoznać skargę.

Przywołany przepis uzyskał powyższe brzmienie w wyniku nowelizacji ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935), dalej jako "ustawa nowelizująca".

Stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy nowelizującej, przepisy art. 52 i art. 53 ustawy zmienianej w art. 9, czyli ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do aktów i czynności organów administracji publicznej dokonanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ustawa nowelizująca weszła zaś w życie w dniu 1 czerwca 2017 r. (art. 18 ustawy nowelizującej).

Z akt sprawy wynika, że w piśmie z dnia 17 października 2017 r. skarżący wniósł o zwrot części opłaty za wydanie karty pojazdu nr (...) dla pojazdu marki Mercedes Benz 410 D nr rej. (...).

Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest zaś akt Starosty z dnia (...) r., znak (...), którym starosta odmówił T. T. (dalej jako "skarżący") zwrotu części opłaty za wydanie wyżej wymienionej karty pojazdu.

Pełnomocnik skarżącego w piśmie z dnia 28 listopada 2017 r. wezwała starostę do usunięcia naruszenia.

W piśmie z dnia 24 stycznia 2018 r. starosta podtrzymał stanowisko o odmowie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu.

Pismem z dnia 15 lutego 2018 r., które wpłynęło do organu w dniu 22 lutego 2018 r., skarżący wniósł na akt Starosty z dnia (...) r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Analiza stanu faktycznego niniejszej sprawy prowadzi do wniosku, że do wniesienia skargi na akt Starosty z dnia (...) r. miał zastosowanie przepis art. 53 § 2 p.p.s.a. w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą.

Starosta odmówił skarżącemu zwrotu opłaty za kartę pojazdu aktem z dnia (...) r., a więc już po wejściu w życie ustawy nowelizującej.

Termin do wniesienia skargi w niniejszej sprawie, w świetle powołanych powyżej przepisów, upłynął zatem w dniu 27 grudnia 2017 r.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Sąd nie zastosował w niniejszej sprawie regulacji zawartej w art. 53 § 2 zdanie 2 p.p.s.a. mając na względzie, że skarga została wniesiona przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata, który reprezentował skarżącego także przed organem administracji. Ponadto okres, o jaki nastąpiło uchybienie terminowi, jest znaczący, gdyż wynosi ponad półtora miesiąca. Jednocześnie w treści skargi nie zostały przedstawione jakiekolwiek okoliczności, które mogłyby przemawiać za uznaniem, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy skarżącego, w imieniu którego czynności w postępowaniu przed organem oraz związane z wniesieniem skargi podejmował pełnomocnik.

W orzecznictwie podnosi się, że w sprawach, w których stronę reprezentuje profesjonalny pełnomocnik, kryterium braku winy w uchybieniu terminu należy oceniać z uwzględnieniem podwyższonego miernika staranności, jakiej można wymagać od profesjonalnych uczestników obrotu prawnego. Tym bardziej, że skutki prawne działań i zaniechań pełnomocnika obciążają reprezentowaną przez niego stronę postępowania. (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt I GZ 479/14).

Z tych przyczyn, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił skargę, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.