Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2043514

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 9 grudnia 2015 r.
III SA/Lu 130/15

UZASADNIENIE

Uzasadnienie faktyczne

Skarżony organ Samorządowe Kolegium Odwoławcze Treść wyniku Odmówiono sporządzenia uzasadnienia Powołane przepisy Dz. U. z 2012 r. poz. 270

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Ibrom po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) grudnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku szkolnego - w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie Wyrokiem z dnia 29 września 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę D. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) grudnia 2014 r. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku szkolnego.

W piśmie z dnia 1 grudnia 2015 r. działająca w imieniu skarżącego A. D. wniosła o uzasadnienie wyżej wymienionego wyroku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.); dalej: p.p.s.a., w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

Ponieważ wyrok ogłoszono na rozprawie w dniu 29 września 2015 r., termin do złożenia wniosku o jego uzasadnienie upływał w dniu 5 października 2015 r. W tej sytuacji wniosek złożony w dniu 1 grudnia 2015 r. jest spóźniony, co uzasadnia odmowę sporządzenia uzasadnienia wyroku stosownie do art. 141 § 3 p.p.s.a.

Z tych względów, na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.