Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2195407

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 4 stycznia 2017 r.
III SA/Lu 1260/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Robert Hałabis.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G. na pismo Prezydenta Miasta z dnia (...) września 2016 r., nr (...) w przedmiocie uchylenia uchwał Rady Dzielnicy B. z dnia (...) lipca 2016 r.: nr (...), nr (...), nr (...), nr (...), nr (...) postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący M. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na pismo Prezydenta Miasta z dnia (...) września 2016 r., nr (...)

Z kolei w piśmie z dnia 17 października 2016 r. skarżący cofnął skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a."), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Stosownie natomiast do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 161 § 2 p.p.s.a.).

W ocenie Sądu w rozpoznawanej sprawie należało uznać, że skarżący skutecznie cofnął skargę. Nie zaistniały bowiem przesłanki, które dawałyby podstawę do stwierdzenia, że cofnięcie skargi jest niedopuszczalne. Cofnięcie tej skargi nie spowoduje bowiem ani obejścia przepisów prawa, ani też nie spowoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie - na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a. w związku z art. 60 p.p.s.a. - umorzył postępowanie sądowoadministracyjne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.