Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2238052

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 12 października 2016 r.
III SA/Lu 122/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Robert Hałabis.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 12 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) listopada 2015 r., nr (...) w przedmiocie określenia niezaksięgowanej kwoty wynikającej z długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca "(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) listopada 2015 r., w przedmiocie określenia niezaksięgowanej kwoty wynikającej z długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 4 lipca 2016 r. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 11 lipca 2016 r. (k. 66 akt sprawy). Pomimo wezwania, wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm. - dalej jako "p.p.s.a."), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Według zaś art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skoro zatem strona skarżąca wezwana do uiszczenia wpisu nie uiściła go w zakreślonym terminie, to skarga podlega odrzuceniu.

Z przytoczonych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie - na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. - orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.