III SA/Lu 1190/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2445343

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 6 września 2017 r. III SA/Lu 1190/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Grymuza.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 6 września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie określenia niezaksięgowanej kwoty wynikającej z długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), dalej jako "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i § 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Zgodnie z § 3 cytowanego przepisu skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Zarządzeniem z dnia 19 stycznia 2017 r. referendarz sądowy pozostawił wniosek skarżącej o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

Zarządzeniem z dnia 14 lutego 2017 r., na podstawie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a., wezwano pełnomocnika P. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 435 zł, stosownie do § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 20 lutego 2017 r.

W terminie do uiszczenia wpisu pełnomocnik skarżącej ponownie złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy. Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2017 r. referendarz sądowy odmówił Spółce przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od wpisu od skargi. Postanowienie zostało doręczone pełnomocnikowi Spółki w dniu 11 maja 2017 r. Wobec niezaskarżenia stało się prawomocne.

Wobec powyższego, skarżąca została ponownie wezwana do uiszczenia wpisu od skargi. Wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 13 czerwca 2017 r., zatem termin do uiszczenia wpisu od skargi upływał 20 czerwca 2017 r.

Pomimo upływu wyznaczonego terminu Spółka wpisu nie uiściła.

Mając powyższe na względzie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił skargę, na podstawie art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.