Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1928306

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 4 listopada 2015 r.
III SA/Lu 1163/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od wpisu sądowego od wniesionej skargi w sprawie ze skargi M. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) sierpnia 2015 r., Nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący na druku PPF wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od wpisu sądowego od wniesionej skargi. Wezwany do nadesłania dokumentów źródłowych i dodatkowych oświadczeń, w terminie otwartym do wykonania tego wezwania wpłacił wpis sądowy od wniesionej skargi.

Starszy referendarz sądowy stwierdził, że:

Zgodnie z art. 249a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej "p.p.s.a.") jeżeli strona cofnie wniosek lub rozpoznanie wniosku stało się zbędne, postępowanie o przyznanie prawa pomocy umarza się. Uiszczenie przez skarżącego wpisu sądowego od wniesionej skargi spowodowało, że zbędne stało się rozpoznanie złożonego przez skarżącego wniosku o przyznanie prawa pomocy. Nie ma bowiem potrzeby rozważenie tego, czy skarżący jest w stanie uiścić wpis sądowy od wniesionej skargi, czy też jego uiszczenie spowoduje uszczerbek w kosztach utrzymania koniecznego dla skarżącego, skoro wpis ten już uiścił.

Wobec powyższego, referendarz sądowy działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 249a p.p.s.a. orzekł jak na wstępie postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.