Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840216

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 25 listopada 2015 r.
III SA/Lu 1039/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Robert Hałabis.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) czerwca 2015 r., nr (...) w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego postanawia: odmówić dopuszczenia adwokata M. M. do udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika skarżącej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.