Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2985950

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 29 lipca 2015 r.
III SA/Łd 99/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Cisowska-Sakrajda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w zakresie zmiany lokalizacji punktu gier na automatach o niskich wygranych postanawia: podjąć z urzędu zawieszone postępowanie sądowoadministracyjne. U.K.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.