Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2753462

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 17 grudnia 2019 r.
III SA/Łd 985/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 28 października 2019 r. T. B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania.

Zarządzeniem z dnia 29 listopada 2019 r. Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wezwał skarżącego do usunięcia braków fiskalnych skargi w terminie siedmiu dni, pod rygorem jej odrzucenia przez uiszczenie wpisu sądowego do skargi w kwocie 100 zł, stosownie do treści § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

Powyższe zarządzenie zostało doręczone skarżącemu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w dniu 5 grudnia 2019 r.

W dniu 11 grudnia 2019 r. do akt sprawy wpłynęło pismo procesowe skarżącego, w którym wniósł o odrzucenie skargi, ponieważ jak wskazał organ odpowiedział na ponowne wezwanie do wydania prawa jazdy. Wniósł o odrzucenie skargi bez rozpatrywania niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 p.p.s.a.). W przypadku nieuiszczenia opłaty sądowej przy wniesieniu pisma do sądu przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Natomiast skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd stosownie do treści art. 220 § 3 p.p.s.a.

Z akt niniejszej sprawy wynika, że odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi został doręczony skarżącemu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w dniu 5 grudnia 2019 r. Oznacza to zatem, że siedmiodniowy termin do wykonania powyższego wezwania rozpoczął swój bieg od dnia 6 grudnia 2019 r., a upływał w dniu 12 grudnia 2019 r. (czwartek). W zakreślonym terminie skarżący nie uzupełnił braków fiskalnych skargi. W dniu 11 grudnia 2019 r. do akt sprawy wpłynęło pismo procesowe skarżącego, w którym wniósł o odrzucenie skargi ponieważ, jak wskazał organ odpowiedział na ponowne wezwanie do wydania prawa jazdy. W związku z powyższym skarżący wniósł o odrzucenie skargi bez rozpatrywania niniejszej sprawy.

Skoro zatem w rozpoznawanej sprawie skarżący nie uzupełnił braków fiskalnych skargi, skargę należało odrzucić.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w postanowieniu.

e.o.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.