Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891776

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 23 marca 2020 r.
III SA/Łd 950/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Rutkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi O. G. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy postanawia: odrzucić skargę.d.j.

Uzasadnienie faktyczne

O. G. reprezentowana przez K. G. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy. W skardze wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 13 listopada 2019 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do uzupełnienia braków formalnych skargi przez wskazanie numeru Pesel skarżącej - w terminie 7 dni od dnia doręczenia pod rygorem odrzucenia skargi. Pełnomocnika skarżącej wezwano także do wykazania, ze należy do kręgu osób wymienionych w art. 35 p.p.s.a. uprawnionych do reprezentowania strony przed sądami administracyjnymi. Jeżeli pełnomocnik należy do osób uprawnionych od działania w imieniu skarżącej, wezwano do złożenia pełnomocnictwa do działania w imieniu skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub sądami administracyjnymi zgodnie z art. 35 p.p.s.a. - w terminie 7 dni pod rygorem odmowy dopuszczenia do udziału w sprawie.

W związku ze złożonym wnioskiem o przyznania prawa pomocy przesłano pełnomocnikowi skarżącej formularz PPF celem jego wypełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Zarządzeniem z 23 grudnia 2019 r. st. referendarz sadowy pozostawił wniosek skarżącej bez rozpoznania z uwagi na jego nienadesłania na urzędowym formularzu PPF (III SPP/Łd 236/19).

W dniu 12 grudnia 2019 r. pełnomocnik skarżącej uzupełnił braki formalne skargi.

Następnie zarządzeniem z 5 lutego 2020 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do uzupełnienia braków fiskalnych skargi przez uiszczenie wpisu w kwocie 200 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia doręczono pełnomocnikowi skarżącej 26 lutego 2020 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Sąd administracyjny po wpłynięciu skargi, a przed jej merytorycznym rozpoznaniem dokonuje oceny jej dopuszczalności, tj. bada, z urzędu swoją właściwość rzeczową, miejscową i funkcjonalną, bada także czy została ona wniesiona przez uprawniony podmiot, czy nastąpiło to w terminie, czy skarga spełnia określone warunki formalne.

W myśl art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 t.j. z późn. zm.) sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W myśl § 3 tego przepisu skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu termin do uzupełnienia braków fiskalnych skargi rozpoczął swój bieg w dniu 27 lutego 2020 r., bowiem w dniu 26 lutego 2020 r. doręczono pełnomocnikowi skarżącej odpis zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu od skargi. Termin bezskutecznie upłynął w dniu 4 marca 2020 r.

Strona skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu sądowego od skargi - nie uzupełniła zatem braków fiskalnych skargi, co uniemożliwia nadanie jej dalszego biegu. Natomiast postępowanie o przyznanie prawa pomocy zakończyło się dla skarżącej negatywnie - w dniu 23 grudnia 2019 r. st. referendarz sądowy pozostawił wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych bez rozpoznania.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

d.j.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.