Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001840

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 11 grudnia 2018 r.
III SA/Łd 899/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska (spr.).

Sędziowie Asesor: WSA Małgorzata Kowalska, NSA Teresa Rutkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi K. Ł., S. Ł. wspólników spółki cywilnej "A"K. Ł., S.Ł. s.c. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.