Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840142

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 25 listopada 2015 r.
III SA/Łd 875/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Rutkowska.

Sędziowie WSA: Ewa Alberciak (spr.), Krzysztof Szczygielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2015 r. sprawy ze skargi S. P. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2014 oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.