III SA/Łd 863/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2410789

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 14 grudnia 2017 r. III SA/Łd 863/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz Sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi, w Wydziale III - Robert Adamczewski po rozpoznaniu 14 grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. C. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. C. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z (...) znak (...) w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości z tytułu opłaty paliwowej za lipiec 2012 r. postanawia przyznać skarżącemu M. C. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od wpisu ponad kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych a.l.

Uzasadnienie faktyczne

M. C. (dalej skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z (...) w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości z tytułu opłaty paliwowej za lipiec 2012 r.

W związku z wezwaniem do uiszczenia wpisu do skargi strona złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych ponad kwotę 200, załączając wypełniony formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej na druku "PPF".

W uzasadnianiu wniosku skarżący podniósł, że jest osobą o orzeczonym stopniu niepełnosprawności, utrzymuje się ze świadczenia drobnych prac remontowo-budowlanych. Pozostaje w separacji z żoną i opłaca alimenty na dzieci w łącznej kwocie 2.000 zł miesięcznie. Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynikało, że skarżący prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Skarżący nie jest właścicielem domu, mieszkania ani żadnej innej nieruchomości. Zgodnie z oświadczeniem, uzyskuje dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie ok. 4.500 zł netto miesięcznie. Skarżący nie wykazał posiadania oszczędności, ani przedmiotów o wartości przekraczającej 5.000 zł.

Skarżący podał także informacje dotyczące wydatków w gospodarstwie domowym. Wyjaśnił w związku z tym, że oprócz alimentów na dzieci (2.000 zł) reguluje jeszcze ratę kredytu gotówkowego w kwocie 750 zł miesięcznie oraz ponosi koszty leczenia i zakupu leków w związku ze zdiagnozowanymi chorobami serca (wyjaśnił, że jest po zawale serca). Pozostałą kwotę wydaje na bieżące wydatki, w tym: wyżywanie, środki czystości itp.

Wskazane okoliczności znalazły potwierdzenie w dokumentach i wyjaśnianiach przedłożonych przez skarżącego na wezwanie referendarza do przekazania dodatkowych informacji o stanie majątkowym skarżącego.

Uzasadnienie prawne

Referendarz Sądowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 243 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) (dalej: ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Jednocześnie ustawodawca w art. 246 § 1 powoływanej ustawy uzależnił przyznanie prawa pomocy od wykazania przez stronę, że nie ma ona środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania (przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym) lub że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym).

Działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należy rozważyć, czy w świetle podanych okoliczności strona skarżąca spełnia przesłanki do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym.

W stanie faktycznym istniejącym w rozpatrywanej sprawie należy uznać, że skarżący nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, co stanowi przesłankę niezbędną do częściowego zwolnienia od kosztów sądowych (art. 246 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę fakt, że prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, w związku z czym ponosi samodzielnie wszelkie z tym związane koszty (wyżywienie, środki czystości, media itp.). Ponadto ponosi opłaty z tytułu alimentów na dzieci w kwocie 2.000 zł miesięcznie, co potwierdziła żona skarżącego (pozostają w separacji) w złożonym oświadczeniu. Dochody gospodarstwa domowego skarżącego zamykają się kwotą ok. 4.500 zł. Z tego odliczyć jednak należy wskazane uprzednio alimenty oraz ratę kredytu gotówkowego w kwocie 750 zł miesięcznie.

Skarżący w swoim wniosku o przyznanie prawa pomocy wniósł o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych ponad kwotę 200 zł.

Mając na uwadze wskazane powyżej okoliczności, zdaniem referendarza, wniosek ten zasługuje na uwzględnienie. Należy tez mieść w tym względzie na uwadze, iż skarżący ma obecnie łącznie 9 spraw przed tutejszym sądem, w których został zobligowany do opłacenia kosztów wpisu od skargi. Zatem zwolnienie skarżącego od wpisu ponad kwotę 200 zł faktycznie obliguje skarżącego do uiszczenia łącznie w 9 sprawach wpisów w kwocie 1.800 zł. W ocenie referendarza jest to kwota. Którą skarżący jest w stanie uiścić bez uszczerbku dla utrzymania swojego i rodziny.

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od wszelkich kosztów sądowych na tym etapie postępowania uznać należy za przedwczesny. Partycypacja w kosztach postępowania jest obowiązkiem strony nawet jeżeli miałoby to nastąpić z uszczerbkiem utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, a obowiązkiem strony jest poczynienie oszczędności we własnych wydatkach do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania. Przeprowadzone postępowanie wskazuje, że sytuacja materialna skarżącego może ulegać zmianom, obecnie mało dochodowa działalność gospodarcza, nie przekreśla prawdopodobieństwa przynoszenia dochodu w przyszłości. Z powyższych względów za przedwczesne uznano orzekanie o kosztach sądowych występujących potencjalnie w przyszłości. Odmowa przyznania całkowitego zwolnienia od kosztów sądowych na obecnym etapie postępowania nie zamyka stronie drogi do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w pozostałym zakresie na dalszych etapach postępowania, w przypadku wykazania zmiany okoliczności faktycznych i braku możliwości poniesienia kolejnych ewentualnych kosztów postępowania.

Zgodnie z art. 245 § 4 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi częściowe zwolnienie od opłat lub wydatków może polegać na zwolnieniu od poniesienia ułamkowej ich części albo określonej ich kwoty pieniężnej.

W związku z powyższym, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 245 § 4 i art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

a.l.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.