Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785652

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 8 września 2015 r.
III SA/Łd 862/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Krzyżaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L Ś o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi L Ś na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

L Ś wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł z dnia (...) r. wydaną w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry. W skardze zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Uzasadniając wskazał, że średni miesięczny dochód za ostatnie 6 miesięcy, uzyskiwany z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wyniósł 2 450 zł brutto. Powyższy dochód stanowi jedyne źródło utrzymania dla 4 osobowej rodziny, w tym niepracującej żony oraz dwójki małoletnich dzieci. Młodsze z dzieci skarżącego jest alergikiem. Miesięczny koszt lekarstw i kremów wynosi około 300 zł. Konieczność jednorazowej zapłaty nałożonej kary, w kwocie 12 000 zł, spowodowałoby brak środków na zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych rodziny skarżącego. Ponadto zapłata nałożonej kary pieniężnej mogłaby doprowadzić do utraty płynności finansowej prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, co skutkowałoby jej likwidacją i utratą jedynego źródła utrzymania. W ocenie skarżącego powyżej przedstawiona argumentacja wskazuje na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, co uzasadnia udzielenie stronie ochrony tymczasowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do treści z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - dalej p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności.

Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. (§ 3)

Rozstrzygając w oparciu o art. 61 § 3 p.p.s.a. Sąd jest związany zamkniętym katalogiem przesłanek pozytywnych. Ustawa wymienia w tym przepisie dwie przesłanki: niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody oraz niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Z analizy orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Przy czym użyty przez ustawodawcę zwrot "znaczna szkoda" oznacza taką szkodę, zarówno majątkową jak i niemajątkową, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowania ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Natomiast "trudne do odwrócenia skutki" to takie prawne lub faktyczne skutki, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie i przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków. Ponadto uzasadnienie złożonego wniosku winno odnosić się do konkretnych zdarzeń (okoliczności) świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest uzasadnione (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2004 r., sygn. akt GZ 138/14; z dnia 3 lipca 2014 r., sygn. akt I OSK 1539/14; z dnia 10 lipca 2014 r., sygn. akt II OZ 661/14; z dnia 10 czerwca 2014 r., sygn. akt II FZ 763/14; z dnia 20 maja 2014 r.; sygn. akt II GSK 1020/14, www.cbois.nsa.gov.pl).

W ocenie Sądu wniosek zasługuje na uwzględnienie. Strona wykazała bowiem zarówno okoliczności uzasadniające możliwość wyrządzenia znacznej szkody, jak również okoliczności mogące spowodować trudne do odwrócenia skutki. Podniesiona przez skarżącego argumentacja, co do następstw nieuwzględnienia przedmiotowego wniosku, a w szczególności utraty płynności finansowej firmy skarżącego, wynikające z powyższego niebezpieczeństwo jej likwidacji, a co za tym idzie pozbawienie jedynego źródła utrzymania skarżącego oraz jego rodziny, uzasadnia udzielenie stronie skarżącej ochrony tymczasowej, do czasu rozpoznania przedmiotowej skargi.

Wobec powyższego sąd, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji.

k.p.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.