Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785651

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 8 września 2015 r.
III SA/Łd 848/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Nowacki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M S na decyzję Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej Studentów Uniwersytetu (...) z dnia (...) r. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2014/2015 postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 23 lipca 2015 r. (data wpływu skargi do organu) M S wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej Studentów Uniwersytetu (...) z dnia (...) r. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2014/2015.

W odpowiedzi na skargę z dnia 12 sierpnia 2015 r. organ administracji wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego, wskazując, że decyzją z dnia (...) r. wydaną w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. Nr 270) - dalej p.p.s.a. uchylił w całości zaskarżoną decyzję z dnia (...) r. oraz poprzedzającą ją decyzję Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej Studentów Uniwersytetu (...) z dnia (...). W załączeniu do odpowiedzi na skargę organ administracji przedstawił kopię wskazanej powyżej decyzji i kserokopię zwrotnego potwierdzenia odbioru, potwierdzającą nadanie przesyłki do skarżącej.

Zarządzeniem z dnia 13 sierpnia 2015 r. Przewodniczący Wydziału III WSA w Łodzi wezwał skarżącą do wypowiedzenia się w terminie 7 dni, pod rygorem uznania, że podtrzymuje wniesioną skargę, czy wobec wydania przez Uczelnianą Komisję Stypendialno-Socjalną Studentów Uniwersytetu (...) decyzji z dnia (...) r. podtrzymuje swoją skargę na decyzję z dnia (...) r., czy też ją cofa i wnosi o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego.

W piśmie procesowym z dnia 26 sierpnia 2015 r. skarżąca wskazała, że podtrzymuje skargę na decyzję Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej Studentów Uniwersytetu (...) z dnia (...) r. W kolejnym natomiast piśmie procesowym z dnia 31 sierpnia 2015 r. skarżąca oświadczyła, że cofa skargę na decyzję Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej Studentów Uniwersytetu (...) z dnia (...) r. z powodu jej zmiany.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Postępowanie w sprawie należało umorzyć.

Zgodnie z treścią art. 60 p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Stosownie natomiast do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 161 § 2 p.p.s.a.).

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w rozpoznawanej sprawie należy uznać, że skarżąca skutecznie cofnęła skargę. Sąd nie stwierdził bowiem zaistnienia przesłanek, które dają podstawy do stwierdzenia, że cofnięcie skargi jest niedopuszczalne. Cofnięcie niniejszej skargi nie spowoduje bowiem obejścia przepisów prawa ani nie spowoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 60 p.p.s.a. umorzył postępowanie sądowoadministracyjne.

k.p.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.