III SA/Łd 792/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203010

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 lutego 2017 r. III SA/Łd 792/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Krzemieniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Ax. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej układu oddechowego pod postacią astmy oskrzelowej postanawia: zwrócić Ax. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem opłaty kancelaryjnej za odpis wyroku z uzasadnieniem, zaksięgowaną w dniu 17 listopada 2016 r., pod poz. 5138. D.Cz.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 17 listopada 2016 r., III SA/Łd 792/16 r. oddalił skargę Ax. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej układu oddechowego pod postacią astmy oskrzelowej.

Pismem procesowym z dnia 17 listopada 2016 r. pełnomocnik skarżącej spółki wniósł o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku oraz doręczenie jego odpisu wraz z uzasadnieniem. Do wniosku załączył dowód uiszczenia opłaty kancelaryjnej w kwocie 100 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałości z zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków, zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Przepis art. 211 p.p.s.a. stanowi, że koszty sądowe obejmują opłaty sądowe i zwrot wydatków.

Opłatami sądowymi są wpis i opłata kancelaryjna (art. 212 § 1 p.p.s.a.)

Natomiast z treści art. 239 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. wynika, iż strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach dotyczących chorób zawodowych świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

W niniejszej sprawie, przedmiotem oddalonej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi z dnia 17 listopada 2016 r., III SA/Łd 792/16 skargi, była decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł., wydana w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej. Sprawa ta dotyczyła zatem działania organu w sprawie, w której strona skarżąca, stosownie do treści powołanego wyżej art. 239 § 1 pkt 1 lit.c p.p.s.a., z mocy ustawy była zwolniona od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

W związku z powyższym Sąd, na podstawie art. 225 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

D.Cz.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.