Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2731376

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 23 października 2019 r.
III SA/Łd 758/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 23 października 2019 r. sprawy ze skargi I.S. i K. D. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia:

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić I. S. i K. D. solidarnie kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi zaksięgowaną w dniu 25 września 2019 r., pod poz. 3638.

3. ab/

Uzasadnienie faktyczne

I. S. i K.D. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...) z (...) wydaną w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału III z dnia 28 sierpnia 2019 r. skarżący zostali wezwani do uiszczenia solidarnie kwoty 360 zł tytułem wpisu sądowego od wniesionej skargi oraz do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez wskazanie numerów PESEL obojga skarżących, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpisy powyższych zarządzeń zostały doręczone I.S. w dniu 19 września 2019 (k. 34 akt sądowych), natomiast K. D. w dniu 18 września 2019.r, w trybie art. 73 p.p.s.a. (k. 32 akt sądowych). W zakreślonym terminie skarżący uiścili kwotę 360 zł tytułem wpisu sądowego od skargi. Nie uzupełnili natomiast braku formalnego skargi, to jest nie wskazali numerów PESEL.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - dalej: p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W myśl art. 232 § 1 pkt 1 sąd zwraca stronie z urzędu cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W niniejszej sprawie jak już wcześniej wskazano, zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału III z dnia 28 sierpnia 2019 r. skarżący zostali wezwani do uzupełnienia braków skargi poprzez solidarne uiszczenie należnego wpisu sądowego oraz wskazanie numerów PESEL. Odpisy powyższych zarządzeń zostały doręczone skarżącym w dniu 19 września 2019 r. (I.S.) oraz w dniu 18 września 2019 r. (K. D.). Tym samym ustawowy 7 dniowy termin do uzupełnienia braków skargi, rozpoczynał swój bieg odpowiednio: dla I. S. w dniu 20 września 2019 r. i upływał w dniu 26 września 2019 r., natomiast dla K. D. w dniu 19 września 2019 r. i upływał w dniu 25 września 2019 r. W zakreślonym terminie skarżący uzupełnili jedynie brak fiskalny skargi. Nie uzupełnili natomiast braku formalnego skargi, co skutkuje koniecznością jej odrzucenia.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. skargę odrzucił. O solidarnym zwrocie kwoty uiszczonego wpisu sądowego Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. ab/

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.