III SA/Łd 745/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3080895

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 18 listopada 2020 r. III SA/Łd 745/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Nowacki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M. M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w opłacie paliwowej za styczeń 2016 r. postanawia: odrzucić skargę.e.o.

Uzasadnienie faktyczne

A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w opłacie paliwowej za styczeń 2016 r.

Zarządzeniami Zastępcy Przewodniczącego Wydziału III z dnia 5 października 2020 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do usunięcia, w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi, braków formalnych i fiskalnych skargi przez złożenie dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji strony skarżącej, a także złożenie pełnomocnictwa do reprezentowania strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub sądami administracyjnymi wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, a także stosownie do § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 468 zł.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, stosowne wezwania pełnomocnik skarżącej odebrał w dniu 26 października 2020 r.

W dniu 2 listopada 2020 r. strona skarżąca przedłożyła poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnego i aktualnego odpisu KRS Spółki. W wyznaczonym terminie strona skarżąca nie uzupełniła jednakże braku fiskalnego skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 p.p.s.a.). W przypadku nieuiszczenia opłaty sądowej przy wniesieniu pisma do sądu przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Natomiast skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd stosownie do treści art. 220 § 3 p.p.s.a.

Z akt niniejszej sprawy wynika, że odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 26 października 2020 r. Oznacza to zatem, że siedmiodniowy termin do wykonania powyższego wezwania, rozpoczął swój bieg od dnia 27 października 2020 r., a upływał w dniu 2 listopada 2020 r. (poniedziałek). W zakreślonym terminie strona skarżąca nie uzupełniła braku fiskalnego skargi.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

e.o.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.