Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2012590

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 18 marca 2016 r.
III SA/Łd 685/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Nowacki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we (...) od wyroku Wojewódzkiego sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 listopada 2015 r. oddalającego skargę A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we (...) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przedłużenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych postanawia odrzucić skargę kasacyjną. R.T.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 9 listopada 2015 r., sygn. akt III SA/Łd 685/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we (...) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przedłużenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych.

Na powyższy wyrok, w dniu 27 stycznia 2016 r. skargę kasacyjną wywiódł pełnomocnik skarżącej Spółki, zaskarżając go w całości.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 3 lutego 2016 r. wezwano pełnomocnika skarżącej Spółki do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie 250 zł, a także do nadesłania odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa załączonego do skargi kasacyjnej, tj. na dzień 8 maja 2015 r. W przypadku nie uzupełnienia wymienionych braków w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia przewidziany został rygor odrzucenia skargi kasacyjnej. Powyższe wezwania doręczone zostały pełnomocnikowi skarżącej Spółki w dniu 11 lutego 2016 r.

Pełnomocnik skarżącej Spółki nie uzupełnił w zakreślonym terminie braków formalnych skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.) od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W myśl art. 176 § 1 i 2 p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany. Poza powyższymi wymaganiami, powinna ona czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma strony oraz zawierać wniosek o jej rozpoznanie na rozprawie albo oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy. Tym samym, skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom formalnym przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym, wymienionym w art. 46 oraz 47 p.p.s.a., w szczególności, jeżeli jest składane przez pełnomocnika, powinno zawierać pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis. Aby ocenić ważność udzielonego pełnomocnictwa Sąd musi dysponować dokumentem wskazującym, że określone osoby mogły w chwili jego udzielenia reprezentować skarżącą Spółkę (KRS), którego to dokumentu, pełnomocnik skarżącej Spółki nie przedłożył.

Stosownie do art. 178 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Dodatkowo, co wynika z treści art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a. od skargi kasacyjnej pobiera się wpis sądowy, którego nieuiszczenie w terminie, również skutkuje odrzuceniem skargi kasacyjnej - art. 220 § 3 p.p.s.a.

Z tych względów na mocy art. 178 w zw. z art. 176 § 2 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., należało odrzucić skargę kasacyjną, bowiem nie uzupełniono w terminie jej braków formalnych.

R.T.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.