Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2595781

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 22 listopada 2018 r.
III SA/Łd 661/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski (spr.).

Sędziowie Asesor, WSA: Małgorzata Kowalska, Monika Krzyżaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 listopada 2018 r. sprawy ze skargi A. P. na decyzję (...) Kuratora Oświaty z dnia (...) nr (...) w przedmiocie skreślenia z listy uczniów technikum

1.

oddala skargę;

2.

przyznaje i nakazuje wypłacić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi radcy prawnemu M. W. prowadzącemu Kancelarię Radcy Prawnego w Ł., ul. A 8/1 90-113 Ł., kwotę 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej A. P. z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...), nr (...) wydaną na podstawie ar. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)- dalej: k.p.a.; art. 51 ust. 1 pkt 2 i pkt 4b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) - dalej: p.o., (...) Kurator Oświaty utrzymał w mocy decyzję dyrektora Specjalnego Ax. w Ł. z dnia 16 kwietnia 2018 r., znak (...) orzekającą o skreśleniu pełnoletniego ucznia - A.P. z listy uczniów Bx. w Ax. w Ł.

W sprawie ustalono następujący stan faktyczny:

W dniu 25 stycznia 2018 r. Rada Pedagogiczna Ax. w Ł., działając na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 5 p.o. w zw. z § 25 pkt 13 Statutu Technikum Bx., podjęła uchwałę nr 6/2018 o skreśleniu A.P. z listy uczniów Bx. z powodu rażącego i systematycznego niewywiązywania się z obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły oraz przejawiania zachowań ujętych w systemie wewnątrzszkolnego oceniania w ocenie nieodpowiedniej i nagannej. Wykonanie podjętej uchwały powierzono dyrektorowi Ośrodka. Zamiar skreślenia skarżącego z listy uczniów Technikum został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Samorządu Uczniowskiego Ax. w Ł. uchwałą z dnia 15 lutego 2018 r., nr 1/2018, wydaną na podstawie art. 68 ust. 2 w zw. z art. 85 p.o.

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie skreślenia z listy uczniów Bx. A.P. został skutecznie zawiadomiony pismem z dnia 2 lutego 2018 r. Jednocześnie skarżący został poinformowany o przysługującym prawie czynnego udziału w toczącym się postępowaniu, z którego to uprawnienia skorzystał.

Następnie dyrektor Ax. w Ł. decyzją z dnia 16 kwietnia 2018 r. orzekł o skreśleniu pełnoletniego ucznia - A.P. z listy uczniów Bx. w Ax. w Ł. Uzasadniając wskazał, iż poczynione w sprawie ustalenia faktyczne w sposób bezsporny wykazały, iż skarżący w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 rażąco i systematycznie naruszał obowiązki ucznia zapisane w § 24 Statutu Bx., w szczególności poprzez stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych uczniów, samowolne opuszczanie klas/pracowni podczas zajęć szkolnych, terenu szkoły w trakcie przerw międzylekcyjnych, aroganckie i wulgarne zwracanie się do pracowników ośrodka oraz innych uczniów i ich rodziców, jak również niszczenie mienia szkoły. Przeprowadzane z uczniem rozmowy, udzielane ostrzeżenia i nagany nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a sam uczeń nie wyraził woli poprawy swojego zachowania, jak również nie przyjął oferowanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zachowanie ucznia nie uległo poprawie w drugim semestrze roku szkolonego 2017/2018. Z uwagi na powyższe, mając na uwadze podjętą przez Radę Pedagogiczną Ax. w Ł. uchwałę z dnia 25 stycznia 2018 r., jak i pozytywną opinię Rady Samorządu Uczniowskiego Ax. w Ł. wyrażoną uchwałą z dnia 15 lutego 2018 r., dyrektor Ośrodka orzekł o skreśleniu skarżącego z listy uczniów Bx.

Odwołując się od powyższego rozstrzygnięcia A.P. wniósł o jego uchylenie. Uzasadniając wskazał, iż zdaje sobie sprawę, że niektóre z jego zachowań naruszały postanowienia Statutu Technikum, jednakże stwierdził, iż akt ten nie zawiera konkretnych zapisów, wskazujących powody do skreślenia z listy uczniów, a obowiązek taki wynika wprost z przepisów prawa. Podkreślił, że nie dopuścił się żadnego z czynów wskazanych jako podstawa skreślenia z listy uczniów, takich jak posiadanie i rozprowadzanie narkotyków, alkoholu, przebywanie na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym, kradzieży, wymuszenia, czy nietykalności cielesnej lub godności osobistej innych osób. Wyjaśnił nadto, że jest osobą niepełnosprawną wzrokowo a zawód masażysty, w zakresie którego pobiera naukę jest dla niego szansą na przyszłość, której to szansy zostanie pozbawiony w następstwie skreślenia go z listy uczniów. Wskazał także, że poprawił wcześniej uzyskane oceny niedostateczne i uczęszczał na zajęcia pomimo toczącego się postępowania administracyjnego. Wniósł o nieskreślanie go z listy uczniów i zobowiązał się do przestrzegania obowiązującego regulaminu szkoły.

Ponadto w piśmie procesowym z dnia 23 maja 2018 r. skarżący zarzucił naruszenie przepisów postępowania, w szczególności art. 9 i art. 107 k.p.a., poprzez zbyt późne powiadomienie go o wszczęciu postępowania w przedmiocie skreślenia go z listy uczniów oraz poprzez niewłaściwe uzasadnienie wydanej w I instancji decyzji. Zarzucił również, iż dyrektor Ośrodka, który wydał kwestionowaną decyzję nie był obecny podczas jego wysłuchania, w toku którego odnosił się do wszystkich stawianych mu zarzutów, a tym samym wiedzę w powyższym zakresie dyrektor czerpał jedynie ze sporządzonego z wysłuchania protokołu. Skarżący zakwestionował także poprawność opinii Rady Samorządu Uczniowskiego, która winna w jego ocenie odnosić się do konkretnych zarzucanych mu zachowań, a nie do ogólnej oceny jego zachowania. Skarżący ponowił nadto argumentację, co do stanu swojego zdrowia i szansy jaką jest dla niego uzyskanie wykształcenia w zawodzie masażysty.

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) r. (...) Kurator Oświaty utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji. Uzasadniając wydane rozstrzygnięcie organ odwoławczy wyjaśnił, iż decyzja o skreśleniu skarżącego z listy uczniów Bx. została wydana na podstawie art. 68 ust. 2 p.o., który to przepis upoważnia dyrektora szkoły do skreślenia, w drodze decyzji administracyjnej, ucznia z listy uczniów placówki w przypadkach określonych w jej statucie na podstawie uchwały rady pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. Jak wynika z § 25 ust. 13 Statutu Bx. dla Młodzieży Niewidomej i Słabo Widzącej w Specjalnym Ax. w Ł. w przypadkach rażącego i systematycznego naruszania obowiązków (określonych w statucie), rada pedagogiczna może na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia ucznia, który ukończył 18 lat. Obowiązki, do których przestrzegania jest zobowiązany uczeń Technikum określa § 24 ust. 2 powołanego Statutu. W przedmiotowej sprawie, jak wynika z prawidłowo ustalonego stanu faktycznego skarżący w trakcie roku szkolnego 2017/2018 wbrew obowiązującym w szkole zasadom wielokrotnie samowolnie opuszczał budynek ośrodka podczas przerw międzylekcyjnych oraz sale lekcyjne w trakcie trwania zajęć. Ponadto dochodziło do wielokrotnego dezorganizowania zajęć lekcyjnych, a zachowanie ucznia nosiło znamiona zagrożenia dla zdrowia i życia skarżącego oraz innych uczniów szkoły. W sprawie udokumentowane zostały również wielokrotne aroganckie przypadki zachowania względem pracowników szkoły, jak również szydzenie z dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Za powyższe zachowania uczeń był wielokrotnie karany karami nagany i upomnienia, co nie przyniosło żadnego skutku. Ponadto skarżący odmówił przyjęcia jakiejkolwiek pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Z uwagi na powyższe Rada Pedagogiczna Ośrodka podjętą w dniu 25 stycznia 2018 r. uchwałą upoważniła dyrektora Ośrodka do skreślenia A.P. z listy uczniów Bx. Powyższy zamiar został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Samorządu Uczniowskiego, co wyraża podjęta przez ten organ uchwała z dnia 15 lutego 2018 r. Mając powyższe na uwadze organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

Kwestionując zasadność wydanego rozstrzygnięcia skarżący A.P. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w której zarzucił naruszenie:

- art. 10 § 1 k.p.a. poprzez pozbawienie go przysługującego prawa do czynnego udziału w toczącym się postępowaniu;

- art. 7 i art. 77 § 1, art. 80 k.p.a. poprzez niedokładne ustalenie stanu faktycznego sprawy oraz wadliwe zgromadzenie materiału dowodowego sprawy;

- art. 68 ust. 2 p.o. poprzez uznanie, że skreślenie jego osoby z listy uczniów miało miejsce w przypadku określonym w statucie szkoły, w sytuacji gdy statut ten posiada jedynie zapis ogólny i pozostawiający duży luz decyzyjny.

Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i zobowiązanie szkoły do przedstawienia dokumentacji, z której wynika ogólna frekwencja i ilość spóźnień pozostałych uczniów szkoły i porównanie tych danych z frekwencją i spóźnieniami skarżącego. Wniósł nadto o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania wskazanych świadków oraz przyznanie mu prawa pomocy w zakresie całkowitym. Uzasadniając wniesioną skargę odniósł się do konkretnych zarzucanych mu czynów wskazując, że wynikały one bądź to z zachowań nauczycieli w stosunku do jego osoby, bądź też z niezrozumienia intencji jego słów. Wskazał nadto, iż zarzucane mu korzystanie na lekcji z telefonu wynika z konieczności korzystania z tego urządzenia, które jako osoba prawie niewidoma wykorzystuje do powiększania tekstu tematów lekcji. Natomiast, co do opuszczania lekcji skarżący wskazał, iż jest to związane z wizytami lekarskimi, które mając na uwadze jego stan zdrowia są bardzo częste.

W odpowiedzi na skargę (...) Kurator Oświaty wnosił o jej oddalenie, argumentując jak w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

W myśl art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2188 t.j.) kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 145 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 2018.1302 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.) Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie:

1)

uchyla decyzję lub postanowienie w całości lub w części jeżeli stwierdzi:

a)

naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy;

b)

naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego;

c)

inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy;

2)

stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części, jeżeli zachodzą przyczyny określone w art. 156 kodeksu postępowania administracyjnego lub innych przepisach;

3)

stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przyczyny określone w kodeksie postępowania administracyjnego lub innych przepisach.

Zdaniem Sądu organ prawidłowo ustalił zarówno stan faktyczny jak i prawidłowo dokonał jego oceny prawnej, nie naruszając przepisów prawa procesowego jak i materialnego w sposób, który miałby wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) - dalej: p.o., dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

W niniejszej sprawie wydanie decyzji o skreśleniu skarżącego z listy uczniów technikum zostało poprzedzone uchwałami rady pedagogicznej o skreśleniu ucznia z listy uczniów, a także rady samorządu uczniowskiego wyrażającej pozytywna opinię w sprawie skreślenia A.P. z listy uczniów szkoły.

Przed wydaniem decyzji uczeń został poinformowany, pismem z dnia 20 lutego 2018 r., o prawie zapoznania się z aktami sprawy. Ponadto w dniu 2 marca 2018 r. odbyło się wysłuchanie ucznia w obecności wicedyrektora szkoły pełniącego obowiązki dyrektora, a także rzecznika ucznia.

W myśl § 24 ust. 2 Statutu Bx. dla Młodzieży Niewidomej i Słabo Widzącej w Ax. im. mjr. H.B. w (...) przy ul. A. 24 uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie Bx. w (...), a w szczególności:

- systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, rewalidacyjnych oraz rzetelnie się do nich przygotowywać,

- uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Ośrodek,

- punktualnie przychodzić na zajęcia edukacyjne, wychowawcze i rewalidacyjne,

- posiadać niezbędne książki, zeszyty i przybory szkolne,

- informować wychowawcę, innego nauczyciela lub dyrektora o każdorazowym wyjściu z Ośrodka,

- uczyć się systematycznie i pracować nad własnym rozwojem intelektualnym, społecznym i emocjonalnym,

- przestrzegać zakazu opuszczania zajęć bez zgody nauczyciela,

- przestrzegać zakazu wchodzenia do internetu w czasie zajęć edukacyjnych,

- przestrzegać zakazu samodzielnego oddalania się poza teren Ośrodka w trakcie zajęć,

- przestrzegać zasad kultury współżycia społecznego, tolerancji i poszanowania godności drugiej osoby w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników Ośrodka,

- wykonywać polecenia dyrektora, nauczycieli i innych pracowników Ośrodka oraz wywiązywać się ze zobowiązań,

- dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Ośrodku - zostawiać w szatni okrycia wierzchnie i zmieniać obuwie,

- kulturalnie zachowywać się w Ośrodku i poza nim (nie używać wulgarnych słów),

- przestrzegać zakazu palenia papierosów,

- wyłączać i chować do torby telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny (nie dotyczy niezbędnych pomocy dydaktycznych).

W § 25 ust. 3 statutu szkoły stwierdzono, iż uczeń może otrzymać karę za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia w zakresie § 24 ust. 2.

Rodzaje kar ustalone zostały w ust. 7 tego paragrafu:

1)

ustne upomnienie udzielone przez nauczyciela/wychowawcę internatu,

2)

pisemne upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy z powiadomieniem rodziców,

3)

pisemne upomnienie skutkujące obniżeniem śródrocznej/rocznej oceny zachowania o jeden stopień, udzielone przez dyrektora Ośrodka z powiadomieniem rodziców w przypadku, gdy upomnienie pisemne wychowawcy nie skutkuje,

4)

pisemna nagana skutkująca śródroczną/roczną oceną naganną z zachowania, udzielona przez dyrektora Ośrodka z powiadomieniem rodziców w przypadku, gdy upomnienie pisemne dyrektora nie skutkuje,

5)

poniesienie przez rodziców odpowiedzialności materialnej za zniszczenia spowodowane przez ucznia,

6)

przeniesienie ucznia do innej szkoły.

Zgodnie z przepisem § 25 ust. 13 statutu w przypadkach rażącego i systematycznego naruszania obowiązków (określonych w statucie), Rada Pedagogiczna może, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela, podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia ucznia, który ukończył 18 lat, z listy uczniów.

W ocenie sądu organy administracji obu instancji, to jest dyrektor szkoły jak i (...) Kurator Oświaty, prawidłowo uznały, iż zachodzą w sprawie okoliczności uzasadniające skreślenie skarżącego z listy uczniów.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy potwierdza rażące i systematyczne naruszanie przez skarżącego obowiązków określonych w statucie szkoły.

W dniu 21 września 2017 r. A.P. otrzymał pisemne upomnienie wychowawcy za wielokrotne samowolne wyjścia z budynku ośrodka podczas przerw międzylekcyjnych.

W dniu 23 października 2017 r. upomniany został pisemnie przez wychowawcę za samowolne wyjścia z budynku ośrodka podczas przerw międzylekcyjnych, odłączenie się od grupy w trakcie wyjazdu do teatru, aroganckie zachowanie wobec dyżurujących nauczycieli, uniemożliwienie nauczycielowi zamknięcia drzwi wejściowych poprzez blokowanie ich nogą.

W dniu 14 grudnia 2017 r. Dyrektor Ax. w (...) udzielił skarżącemu nagany za dezorganizowanie pracy na zajęciach edukacyjnych i w innych miejscach na terenie ośrodka oraz notoryczne uchybianie wymaganiom zawartym w treści oceny nieodpowiedniej.

Kolejna nagana dyrektora pochodzi z dnia 15 stycznia 2018 r. i jest następstwem zastraszania nauczyciela oraz dezorganizowania pracy na zajęciach edukacyjnych i w innych miejscach na terenie ośrodka.

W dniach 18 i 19 stycznia 2018 r. zostały udzielone skarżącemu upomnienia dyrektora ośrodka za samowolne opuszczanie budynku.

W dniu 19 stycznia 2018 r. dyrektor udzielił skarżącemu nagany za stworzenie zagrożenia dla zdrowia i życia samego ukaranego ucznia, innych uczniów oraz nauczyciela, a także szydzenie z dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Rażące i systematyczne naruszanie przez A.P. obowiązków statutowych znajduje potwierdzenie w adnotacjach nauczycieli zamieszczonych w specjalnie założonym dla tego ucznia zeszycie. W okresie od dnia 11 września 2017 r. do dnia 27 marca 2018 r. dokonano ponad 60 wpisów informujących o nagannym zachowaniu ucznia w trakcie lekcji, jak i po ich zakończeniu. Informacje dotyczyły aroganckiego zachowania w stosunku do nauczycieli, lekceważenia wydawanych przez nich poleceń, opuszczania klasy i szkoły bez uzyskania zgody nauczycieli i wychowawców, używania niecenzuralnych słów.

Lekceważący stosunek skarżącego do nałożonych na niego obowiązków wynika również z opinii opiekunów nadzorujących przebieg praktyk zawodowych w okresie od 16 do 27 kwietnia 2018 r. Wskazano w niej, iż w pierwszym tygodniu praktyk A.P. spóźnił się cztery razy, nie wykonywał poleceń rehabilitantów, często zamiast pracować "siedział na pufie z telefonem w ręce", wykonywał zadania na które w danym momencie miał ochotę.

Do akt sprawy załączono skargę pacjentki A.W., na wykonywanie przez skarżącego zabiegu w sposób wywołujący ból. Pacjentka stwierdziła ponadto, że A.P. w sposób lekceważący odnosił się do osób poddawanych rehabilitacji. Zażądała zastąpienia A.P. inną osobą, "która będzie bardziej empatyczna i chętna nieść pomoc pacjentom w szybkim powrocie do zdrowia".

Nauczyciele i dyrekcja szkoły wielokrotnie podejmowali rozmowy ze skarżącym, zwracając uwagę na jego naganną postawę. Proponowano mu udzielenia pomocy psychologicznej. Skarżący odmawiał przyjęcia tej pomocy i nie zamierzał zmieniać swojego postępowania, choć miał świadomość naruszania obowiązków określonych w statucie szkoły.

Wbrew zarzutom skargi uczeń był informowany w trakcie prowadzonego postępowania o podejmowanych czynnościach procesowych. W czynnościach tych aktywnie uczestniczył, przedstawiając swoje stanowisko w sprawie.

Organy administracji przed wydaniem decyzji zgromadziły obszerny materiał dowodowy, a następnie dokonały prawidłowej jego oceny.

Zdaniem sądu nie zasługuje na aprobatę stanowisko skarżącego, iż zdarzenia stanowiące podstawę wydania decyzji o skreśleniu go z listy uczniów były błahe i nie mogły zostać uznane za rażące i systematyczne naruszanie regulaminu.

Uczeń w okresie od września 2017 r. do kwietnia 2018 r. kilkadziesiąt razy świadomie naruszył nałożone na niego obowiązki statutowe.

W sposób arogancki odnosił się do nauczycieli i wychowawców. Utrudniał im prowadzenie zajęć dydaktycznych. Wiele razy w obecności innych uczniów ignorował kierowane do niego uwagi i nie stosował się do poleceń nauczycieli. Często spóźniał się na lekcje, a także opuszczał sale lekcyjne bez zezwolenia prowadzących zajęcia pedagogów.

A.P. będąc osobą pełnoletnią powinien wiedzieć, że korzystając z usług szkoły musi podporządkować się obowiązującym w niej regulacjom wewnętrznym. Powinien także mieć świadomość, iż jego niestosowne i niezgodne ze statutem postępowanie może demoralizować młodszych kolegów. Ponadto częste utrudnianie nauczycielom prowadzenia zajęć lekcyjnych skutkuje obniżeniem poziomu nauczania pozostałych uczniów.

W zaistniałej sytuacji dyrekcja szkoły była zobowiązana podjąć zdecydowane działania umożliwiające prowadzenie nauczania w sposób niezakłócony przez ucznia, który notorycznie narusza zasady określone w statucie szkoły. Jeśli prowadzone ze skarżącym rozmowy wychowawcze, a także upomnienia i nagany nie przynosiły jakiegokolwiek pozytywnego skutku, to konieczne stało się podjęcie decyzji o skreśleniu skarżącego z listy uczniów.

Sąd nie uwzględnił wniosku dowodowego strony skarżącej o dopuszczenie dowodów z zeznań świadków S.B. i D.L. na okoliczność naruszania przez stronę statutu szkoły. Sąd administracyjny nie jest władny przeprowadzić dowodu z zeznań świadków. W myśl art. 106 § 3 p.p.s.a. może przeprowadzić jedynie dowody z dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Sąd, na podstawie art. 151 p.p.s.a., skargę oddalił.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 250 § 1 p.p.s.a.

D.Cz.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.