Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2012587

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 19 lutego 2016 r.
III SA/Łd 652/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Krzemieniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J B na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej postanawia: zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz skarżącej - J B kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu uiszczonej opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, zaksięgowaną w dniu 30 września 2015 r., pod poz. 4185.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 24 września 2015 r., III SA/Łd 652/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę J B na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł z dnia (...) r., nr (...) wydaną w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej oraz orzekł o kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu. Skarżąca na podstawie art. 239 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. z urzędu, nie miała obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Pismem procesowym z dnia 29 września 2015 r. pełnomocnik skarżącej wniósł o doręczenie odpisu wyroku z dnia 24 września 2015 r. wraz z uzasadnieniem. Jednocześnie w dniu 29 września 2015 r. skarżąca uiściła kwotę 100 zł tytułem opłaty kancelaryjnej od wniesionego wniosku o doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Wpłata została zaksięgowana w dniu 30 września 2015 r. pod poz. 4185.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej: p.p.s.a., opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałości z zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków, zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Przepis art. 211 p.p.s.a. stanowi, że koszty sądowe obejmują opłaty sądowe i zwrot wydatków.

Opłatami sądowymi są wpis i opłata kancelaryjna (art. 212 § 1 p.p.s.a.).

Opłatę sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu. Końcówki opłat zaokrągla się wzwyż do pełnych złotych (art. 219 § 2 p.p.s.a.).

Natomiast w myśl art. 239 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych: strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych.

W niniejszej sprawie jak już wcześniej wskazano, skarżąca, pomimo ustawowego zwolnienia z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, uiściła w dniu 29 września 2015 r. kwotę 100 zł tytułem opłaty kancelaryjnej za sporządzenie odpisu orzeczenia z dnia 24 września 2015 r. wraz z uzasadnieniem. Tym samym, mając na uwadze treść powołanego wcześniej przepisu art. 239 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. uznać należało, że po stronie skarżącej powstała nadpłata w kwocie 100 zł.

W związku z powyższym Sąd, na podstawie art. 225 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

k.p.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.