Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785650

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 7 września 2015 r.
III SA/Łd 641/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Cisowska-Sakrajda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 7 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P K na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za grudzień 2006 r. wraz z odsetkami oraz orzeczenia o odpowiedzialności solidarnej wspólników postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) r. Dyrektor Izby Celnej w Ł uchylił w całości decyzję Naczelnika Urzędu Celnego (...) w Ł z dnia (...) r. określającą zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc grudzień 2006 r. oraz orzekającą o odpowiedzialności solidarnej wspólników za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym P i K (...) Spółki jawnej za miesiąc grudzień w kwocie 19 855 zł wraz z odsetkami za zwłokę, określił zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiąc grudzień 2006 r. w wysokości 18 653 zł i orzekł o solidarnej odpowiedzialności wspólników spółki P K i K P za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym spółki za miesiąc grudzień 2006 r. w wysokości 18 635 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

Na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wniósł P i K.

Zarządzeniami z dnia 9 lipca 2015 r. Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wezwał skarżącego w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł oraz złożenia odpisu skargi.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego oraz wezwanie do złożenia odpisu skargi doręczono pełnomocnikowi skarżącego, będącemu adwokatem, w dniu 17 lipca 2015 r. Braki te nie zostały uzupełnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej: p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Podstawowe wymogi, jakim powinny odpowiadać pisma w postępowaniu sądowym określono w art. 46 i art. 47 p.p.s.a. Stosownie do treści art. 47 § 1 p.p.s.a., do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Jest to obligatoryjny wymóg ustawowy. W postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej stronami są skarżący oraz organ (art. 32 p.p.s.a.). Osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony (art. 12 i art. 33 § 1 p.p.s.a.). Niewątpliwie skarga jest pismem, której odpisy należy doręczyć również uczestnikom postępowania. W postępowaniu administracyjnym, w którym została wydana zaskarżona decyzja, oprócz skarżącego uczestnikiem postępowania był K P. W zaskarżonej decyzji organ administracji orzekł o jego odpowiedzialności za zaległości w podatku akcyzowym za miesiąc grudzień 2006 r. spółki P i K (...). W związku z tym w stosunku do K P zachodzi konieczność doręczenia odpisu wniesionej przez skarżącego skargi. Brak odpisu skargi stanowi brak formalny skargi, które podlega uzupełnieniu w trybie przewidzianym w art. 49 § 1 p.p.s.a. Przepis ten stanowi, że jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Niedołączenie przez skarżącego wymaganej liczby odpisów skargi i odpisów załączników, zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a., jest brakiem formalnym skargi, o którym mowa w art. 49 § 1 w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd (por. uchwałę 7 sędziów NSA z dnia 18 grudnia 2013 r., I OPS 13/13). Nieuzupełnienie braków formalnych skargi w terminie wywołuje natomiast skutek w postaci odrzucenia skargi, o czym stanowi art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Należy także wskazać, że skarga jest pismem wszczynającym postępowanie sądowe, od którego na podstawie art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a. pobiera się wpis sądowy. Według art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, zaś skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie wobec doręczenia pełnomocnikowi skarżącego wezwania do złożenia odpisu skargi oraz odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w dniu 17 lipca 2015 r., siedmiodniowy termin do wykonania wezwań zakończył swój bieg w dniu 24 lipca 2015 r. (w piątek). Braki te nie zostały jednak usunięte ani w powyższym terminie, ani później. Stosownie do powołanych przepisów art. 58 § 1 pkt 3, art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. skutkiem uchybienia temu terminowi jest odrzucenie skargi, które jest równoznaczne z odmową rozpatrzenia sprawy i wydania merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie przez sąd.

Mając powyższe na uwadze, sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 oraz art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

k.p.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.