Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835872

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 3 września 2015 r.
III SA/Łd 636/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Krzyżaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III po rozpoznaniu w dniu 3 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W W na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy zmiany wysokości opłat za uwierzytelnienie dokumentów postanawia: podjąć zawieszone postępowanie sądowoadministracyjne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.