Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2012584

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 16 lutego 2016 r.
III SA/Łd 624/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Alberciak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2016 r. sprawy ze skargi J K na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J K wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego.

Zarządzeniem z dnia 6 czerwca 2015 r. Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wezwał skarżącego - w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi - do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 złotych.

Na powyższe zarządzenie skarżący złożył zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Postanowieniem z dnia 25 września 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie.

Zarządzeniem z dnia 20 listopada 2015 r. Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wezwał ponownie skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł - w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi z dnia 10 czerwca 2015 r., informując jednocześnie, że zarządzenie jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu. Skarżący nie uiścił wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 230 § 1 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 p.p.s.a.). W przypadku nieuiszczenia opłaty sądowej przy wniesieniu pisma do sądu przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Natomiast skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd stosownie do treści art. 220 § 3 p.p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie wobec doręczenia skarżącemu odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w dniu 8 grudnia 2015 r., siedmiodniowy termin do wykonania wezwania zakończył swój bieg w dniu 15 grudnia 2015 r. (wtorek). Brak ten nie został jednak usunięty ani w powyższym terminie, ani później. Skutkiem uchybienia temu terminowi jest - stosownie do powołanego przepisu art. 220 § 3 p.p.s.a. - odrzucenie skargi oraz bezskuteczność czynności strony w postępowaniu sądowym obejmującej wniesienie skargi na rozstrzygnięcie organu administracji publicznej. Odrzucenie skargi jest równoznaczne z odmową rozpatrzenia sprawy i wydania merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie przez sąd.

Mając powyższe na uwadze, sąd na podstawie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

k.p.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.