Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785648

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 9 września 2015 r.
III SA/Łd 615/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Rutkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 9 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. W. o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie skargi K. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy zwolnienia z egzekucji ruchomości w postaci samochodu postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 13 sierpnia 2015 r. o godz. 10 przed rozprawą wyznaczoną na godz. 11.00 w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi K. W. złożył pismo, w którym zawrócił się o "wydanie wyroku na piśmie w majestacie prawa zgodnie z literą prawa, zgodnie z prawdą i rzeczywistością, uczciwością i rzetelnością". Skarżący nie był obecny na rozprawie.

Wyrokiem z dnia 13 sierpnia 2015 r. Sąd oddalił skargę K. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia 21 maja 2015 r. przedmiocie odmowy zwolnienia z egzekucji ruchomości w postaci samochodu.

Zarządzeniem z dnia 21 sierpnia 2015 r. wezwano skarżącego do wyjaśnienia, czy pismo złożone w biurze podawczym w dniu rozprawy, przed rozpoznaniem sprawy, stanowiło wniosek o wydanie odpisu wyroku wydanego w sprawie, czy też wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, czy też intencja skarżącego była inna (jaka?) - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Poinformowano, że odpis wyroku może zostać doręczony po uiszczeniu opłaty kancelaryjnej w wysokości 10 złotych odpowiednio na rachunek bankowy Sądu (konto NPB O/O w Łodzi 28101013710009962231000000) bądź w kasie Sądu stosownie do § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. U. Nr 221, poz. 2192).

W piśmie z dnia 31 sierpnia 2015 r. skarżący wniósł o wydanie i doręczenie pocztą wyroku wydanego w dniu 13 sierpnia 2015 r. z uzasadnieniem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 141 § 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. Nr 270 t.j.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

W niniejszej sprawie wyrok został ogłoszony w dniu 13 sierpnia 2015 r., a zatem siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku rozpoczął swój bieg w dniu 14 sierpnia 2015 r. i upłynął w dniu 20 sierpnia 2015 r. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia został wysłany przez skarżącego za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 31 sierpnia 2015 r. (data stempla pocztowego na kopercie), a więc z uchybieniem terminu do jego wniesienia. Jednocześnie wskazać należy, że pismo "o wydanie wyroku na piśmie w majestacie prawa zgodnie z literą prawa", nie stanowi wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i jego doręczenie, bowiem złożone została przed rozprawą i wydaniem wyroku w dniu 13 sierpnia 2015 r.

Niezachowanie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku stanowi podstawę do odmowy jego sporządzenia (por. Tarno J.P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Warszawa 2004, s. 208). Zgodnie z treścią art. 141 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym.

Wobec powyższego, na podstawie art. 141 § 2 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.