Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3000586

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 28 marca 2018 r.
III SA/Łd 605/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Alberciak (spr.).

Sędziowie: NSA Janusz Nowacki, WSA Krzysztof Szczygielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2018 r. sprawy ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 22 września 2017 r. sygn. akt III SA/Łd 605/17 w sprawie ze skargi A spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytuły urządzania gier na automacie poza kasynem gry postanawia:

1. otworzyć zamkniętą rozprawę;

2. odroczyć rozprawę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.