III SA/Łd 599/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2738287

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 listopada 2019 r. III SA/Łd 599/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Alberciak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. K. na decyzję (...) Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) r. (...) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny odmówił stwierdzenia u B. K. choroby zawodowej. Decyzję doręczono skarżącej (...) r.

(...) r. skarżąca wniosła skargę na powyższą decyzję wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że (...) r. na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w T. miała przeprowadzony zabieg operacyjny polegający na przecięciu pochewki zginacza palca III i IV prawej ręki. W związku z tym ręka była unieruchomiona i niesprawna, rana goiła się długo, a palce bolały.

Postanowieniem z (...) r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

W wyniku rozpoznania zażalenia na powyższe postanowienie, Naczelny Sąd Administracyjny (...) r. sygn. II OZ 892/19 orzekł o jego oddaleniu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Stosownie zaś do treści art. 83 § 3 p.p.s.a. oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Analiza powyższych przepisów prowadzi zatem do wniosku, że datą wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego jest dzień doręczenia skargi organowi administracji publicznej, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy.

W rozpoznawanej sprawie, jak wynika z akt administracyjnych zaskarżona decyzja doręczona została skarżącej w dniu 27 marca 2019 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru), zatem 30-dniowy termin do wniesienia skargi rozpoczął swój bieg 28 marca 2019 r., a upłynął w dniu 26 kwietnia 2019 r. Natomiast strona skarżąca wniosła skargę na powyższe rozstrzygnięcie w dniu 23 maja 2019 r. (tj. data nadania pisma w polskiej placówce pocztowej - k. 5), a więc po upływie terminu do jej wniesienia. Jednocześnie zauważyć należy, że postępowanie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi zakończyło się dla skarżącej negatywnie - Naczelny Sąd Administracyjny (...) r. oddalił zażalenie na postanowienia o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Z powyższych względów, z uwagi na niezachowanie terminu do wniesienia skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. skargę odrzucił.

eg

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.