Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785647

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 8 września 2015 r.
III SA/Łd 594/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale III Agnieszka Grosińska po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi J.W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) 2015 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w Ł. AG.

Uzasadnienie faktyczne

J.W. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Jak wynika z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżący prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Posiada nieruchomości rolne o powierzchni 6,7 ha oraz dom o powierzchni 72 mkw. Źródłem utrzymania jest emerytura skarżącego (1049 zł kwartalnie) oraz gospodarstwo rolne (75 zł miesięcznie). Na majątek skarżącego składają się ciągnik rolniczy (rok produkcji 1990) i kombajn (rok produkcji 1975). W uzasadnieniu strona podała, że w związku z chorobami ponosi koszty leczenia w wysokości ok. 150 zł miesięcznie. Wnioskodawca oświadczył również, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem ani radcą prawnym.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Jednocześnie ustawodawca w art. 246 § 1 p.p.s.a. uzależnił przyznanie prawa pomocy od wykazania przez stronę, że nie ma ona środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania (przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym) lub że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym).

Mając na uwadze sytuację przedstawioną przez wnioskodawcę uznać należało, iż wniosek zasługuje na uwzględnienie. Biorąc pod uwagę sytuację rodzinną i materialną skarżącego, a także konieczność nadania pierwszeństwa zaspokajaniu potrzeb związanych z opieką lekarską i utrzymania uprawnione jest twierdzenie, iż wnioskodawca nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych związanych z udziałem w postępowaniu przed sądem administracyjnym ani kosztów wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru.

Wobec powyższego na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

AG

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.