Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1777182

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
III SA/Łd 590/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Rutkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem w sprawie ze skargi M P na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S z dnia (...) nr (...) w przedmiocie skierowania na egzamin kontrolny sprawdzający kwalifikacje kierowcy w zakresie kategorii A, B postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 12 sierpnia 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynął wniosek M P o odroczenie rozprawy wyznaczonej na dzień 13 sierpnia 2015 r. z uwagi na chorobę. Do wniosku załączono zaświadczenie lekarza sądowego.

Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 13 sierpnia 2015 r. Sąd postanowił odroczyć rozprawę i kolejny termin rozprawy wyznaczyć z urzędu.

W dniu 19 sierpnia 2015 r. do Sądu wpłynął wniosek skarżącego o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 141 § 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 t.j. z późn. zm.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

W niniejszej sprawie wyrok nie został wydany, a zatem siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku nie rozpoczął swojego biegu. W tej sytuacji Sąd zobowiązany jest odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Zgodnie z treścią art. 141 § 3 p.p.s.a. odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym.

Wobec powyższego, na podstawie art. 141 § 2 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

k.p.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.