Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 675077

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 2 grudnia 2010 r.
III SA/Łd 583/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Krzemieniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. na postanowienie Wojewody Ł. z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę. D.T.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 22 października 2010 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła skarga M.M. na postanowienie Wojewody Ł. z dnia (...) r. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 25 października 2010 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braków fiskalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 złotych w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono w dniu 28 października 2010 r. W wyznaczonym terminie wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje

W myśl art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W myśl § 3 tego przepisu skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi rozpoczął swój bieg w dniu 29 października 2010 r., bowiem w dniu 28 października 2010 r. skarżący odebrał zarządzenie wzywające do jego uiszczenia (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 9). Termin ten bezskutecznie upłynął w dniu 4 listopada 2010 r.

Strona skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu sądowego od skargi w wyznaczonym terminie - nie uzupełniła zatem braków fiskalnych skargi.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.