Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2893041

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 22 lutego 2011 r.
III SA/Łd 574/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska.

Sędziowie NSA: Irena Krzemieniewska, Janusz Nowacki (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2011 r. sprawy ze skargi S. P. i G. P. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie ewidencji gruntów oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.