Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2012576

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 19 lutego 2016 r.
III SA/Łd 55/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi - Wydział III - Agnieszka Grosińska po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.C. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J.C. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie zmiany wysokości renty strukturalnej postanawia: przyznać skarżącemu prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. AG.

Uzasadnienie faktyczne

J.C. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie zmiany wysokości renty strukturalnej. Z oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym wynika, że skarżący prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Dzierżawi gospodarstwo rolne, utrzymuje się z emerytury w wysokości 1567 zł. Skarżący podał, że jest osobą schorowaną, uzyskiwane dochody przeznacza na leki, rehabilitację i jedzenie.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Jednocześnie ustawodawca w art. 246 § 1 p.p.s.a. uzależnił przyznanie prawa pomocy od wykazania przez stronę, że nie ma ona środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania (przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym) lub że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym).

Mając na uwadze sytuację rodzinną i materialną przedstawioną przez skarżącego uznać należało, że wniosek zasługuje na uwzględnienie. Skarżący nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych związanych z udziałem w postępowaniu przed sądem administracyjnym bez uszczerbku dla własnego utrzymania. Biorąc pod uwagę deklarowaną wysokość dochodów (1567 zł) i samą tylko wymaganą kwotę wpisu sądowego (200 zł) uzasadnione jest, zdaniem referendarza sądowego, przyznanie wnioskodawcy prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Wobec powyższego na podstawie art. 243, art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

AG

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.