Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 793129

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 9 marca 2011 r.
III SA/Łd 55/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Krzyżaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. K. i J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie zezwolenia na wyłączenie z powszechnego użytku pasa drogowego postanawia:

odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 3 stycznia 2011 r. Z. K. i J. M. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) roku w przedmiocie zezwolenia na wyłączenie z powszechnego użytku pasa drogowego.

Zarządzeniem z dnia 3 lutego 2011 r. Przewodniczący Wydziału wezwał skarżących do usunięcia braków fiskalnych skargi, w terminie siedmiu dni pod rygorem jej odrzucenia, poprzez uiszczenie solidarnie wpisu sądowego w kwocie 200 złotych.

Powyższe wezwanie Z. K. doręczono w dniu 10 lutego 2011 r., natomiast w stosunku do J.M. uznano za doręczone w dniu 22 lutego 2011 r. w trybie art. 73 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W piśmie procesowym z dnia 17 lutego 2011 r. skarżący zgodnie oświadczyli, że cofają skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (....) r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W myśl § 3 tego przepisu skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

Skarżący nie uiścili wymaganego wpisu sądowego od skargi w wyznaczonym terminie - nie uzupełnili zatem braków fiskalnych skargi, co skutkowało jej odrzuceniem.

W odniesieniu do wniosku dotyczącego cofnięcia skargi Sąd wyjaśnia, że stosownie do treści art. 60 powołanej wyżej ustawy skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd może uznać cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wagą nieważności.

Należy jednak podkreślić, że skarżący może cofnąć skargę, która została skutecznie wniesiona, czyli taką, która nie zawiera braków uniemożliwiających nadanie jej dalszego biegu. W przypadku, gdy skarga zawiera braki sąd skargę odrzuca (por. postanowienie NSA z dnia 10 czerwca 1987 r., SA/Gd 537/87, OSP 1990, z. 4, poz. 207). W związku z powyższym Sąd uznał, iż skarga zawiera braki fiskalne i nie może zostać skutecznie przez skarżących cofnięta.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.