III SA/Łd 530/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2559215

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11 października 2018 r. III SA/Łd 530/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Krzyżaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III po rozpoznaniu w dniu 11 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia: odrzucić skargę. D.Cz.

Uzasadnienie faktyczne

J.R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z (...) roku w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy.

Zarządzeniem z 19 września 2018 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, w terminie siedmiu dni, pod rygorem jej odrzucenia. Powyższe zarządzenie zostało doręczone skarżącemu 25 września 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) zwanej dalej: "p.p.s.a." od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy albo stały. Przepis art. 214 § 1 powołanej ustawy stanowi zaś, iż jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Wysokość wpisu w przedmiotowej sprawie określona została zgodnie z § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

Stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 powołanej ustawy).

W niniejszej sprawie J.R., wnosząc skargę do sądu administracyjnego nie uiścił należnego od niej wpisu sądowego, wnosząc o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie go od kosztów sądowych.

Jak wynika z akt sprawy postanowieniem Starszego Referendarza Sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi z 23 sierpnia 2018 r. odmówiono skarżącemu przyznania prawa pomocy.

Stosownie zatem do art. 220 § 1 p.p.s.a. zarządzeniem z 19 września 2018 r. skarżący został wezwany do opłacenia skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższy termin upłynął bezskutecznie 2 października 2018 r., bowiem wezwanie do uiszczenia wpisu doręczono skarżącemu w dniu 25 września 2018 r.

Wobec tego, iż skarga nie została opłacona, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. podlega odrzuceniu.

D.Cz.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.